Anitech ปลั๊กไฟ มาตรฐาน มอก. H654-WH

680.00 ฿

 

2500 วัตต์ 220 โวลต์ 50-60Hz 4 ช่องเสียบมาตรฐาน  มอก.เลขที่ 166 – 2549 โอเวอร์โหลดนิรภัยรองรับโดยมาตรฐานสากล ( IEC STANDARD ) ม่านนิรภัยป้องกันการสัมผัสกับวงจรไฟฟ้าและลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน วงจรทองเหลืองขึ้นรูปทั้งชิ้นปลอดภัยและขยายอายุการใช้งานที่ทนทาน การออกแบบที่ทนทานและปลอดภัยมากขึ้นด้วยวัสดุไม่ติดไฟ (ANTI FIRE)