Anitech ปลั๊กไฟ มาตรฐาน มอก. H604-BL

580.00 ฿

 

2200 วัตต์ 220 โวลต์ 50-60Hz 4 ช่องเสียบมาตรฐาน  มอก.เลขที่ 166 – 2549 สวิตช์ควบคุมมาตรฐาน   มอก.เลขที่ 824 – 2551 สายไฟยาว 3 เมตร.มาตรฐาน มอก.เลขที่ 11-2553 ปลั๊กเสียบมาตรฐาน มอก. เลขที่ 166 – 2549 โอเวอร์โหลดนิรภัยรองรับโดยมาตรฐานสากล ( IEC STANDARD ) ม่านนิรภัยป้องกันการสัมผัสกับวงจรไฟฟ้าและลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน วงจรทองเหลืองขึ้นรูปทั้งชิ้นปลอดภัยและขยายอายุการใช้งานที่ทนทาน การออกแบบที่ทนทานและปลอดภัยมากขึ้นด้วยวัสดุไม่ติดไฟ ( ANTI FIRE )