นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

1. วัตถุประสงค์

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด  (“บริษัท”) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามบรรษัทภิบาลที่ดี รวมทั้ง การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ไม่ว่าจะอยู่ใน รูปแบบใดๆ นอกจากนี้ บริษัทคาดหวังว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะยึดมั่นในการ ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการดังกล่าว

ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทจึงได้ กำหนดโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (“นโยบาย”) ฉบับ นี้ขึ้น เพื่อสนับสนุนและเป็นช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนด้วยเจตนาที่สุจริต หากพบเห็น (ทั้งที่ปรากฏแล้วหรือสงสัย) กำรกระทำหรือสงสัยว่ามีกำรกระทำที่ผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และ จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ตามนโยบายนี้ ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อบริษัทย่างมาก ดังต่อไปนี้

2.1 การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องบรรษัทภิบาลที่ดี จรรยาบรรณ

ดำเนินธุรกิจ การต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น

            2.2 การฝ่าฝืนกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท

            2.3 รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง และการจัดทำเอกสารทางการเงินที่เป็นเท็จ

            2.4 การกระทำที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์

3. วิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ การกระทำผิดตามที่ระบุในข้อ 2. ตามวิธีการดังต่อไปนี้

3.1 แจ้ง ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนอย่างชัดเจน รวมถึงชื่อบุคคลผู้กระทำผิดและเหตุการณ์กระทำผิดที่เป็นข้อมูลเชื่อถือได้ มีหลักฐาน พยาน (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการ เปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็ จะทำให้บริษัทสามารถรายงานความคืบหน้า ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหาย ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

3.2 ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร หากพบเห็นมีการกระทำผิดตามที่ระบุในข้อ 2. สำมารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนี้

3.2.1 แจ้งผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง และที่ตนไว้วางใจ

3.2.2 ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้บังคับบัญชา หรือกรรมการผู้จัดการ

3.2.3 ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ info@anitechonline.com

3.2.4 ส่งทางไปรษณีย์ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการของบริษัทตามที่อยู่ ดังนี้

                     บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด 221 หมู่ที 3 ตำบลบางรักพัฒนา  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

4. กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

4.1 เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน บริษัทจะมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หรือ  หน่วยงานอื่นที่เหมาะสมดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อมูลที่ ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่ามีมูลความจริง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หรือหน่วยงานอื่นที่ได้ รับมอบหมายจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ และสั่งการหรือกำหนดแนวทางในการดำเนินการพร้อม ทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

4.2 ภายหลังจากที่คณะกรรมการสอบสวน ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว จะเสนอแนะแนวทาง ในการดำเนินการแก่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาสั่งการและ กำหนดแนวทางการดำเนินการแก้ไข และพิจารณากำหนดบทลงโทษต่อไป

5. การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน

เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนด้วยเจตนาที่สุจริต จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากบริษัทตามมาตรการ ดังนี้

 5.1 ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทจะไม่เปิดเผย ชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ และข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้ แล้วดำเนินการสืบสวนว่ามีมูลความ จริงเพียงใดหรือไม่

5.2 บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความ ปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลเกี่ยวข้อง

5.3 กรณีผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตน อาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนด มาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้แจ้งเบาะแส หรือ ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็น เรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย

 5.4 ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสม และเป็นธรรม

5.5 บริษัทจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการ เปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

6. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เป็นเท็จ

หากบริษัทพบว่า การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือการให้ถ้อยคำหรือข้อมูลใดๆ ที่มีหลักฐานพิสูจน์ ได้ว่าเป็นการกระทำที่มีเจตนาไม่สุจริต เป็นเท็จ และตั้งใจให้เกิดความเสียหาย ในกรณีเป็นพนักงานของ บริษัท จะได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับของบริษัท แต่หากเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งการกระทำนั้น ทำให้ บริษัทได้รับความเสียหาย ทางบริษัทจะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้นๆ ด้วย

 

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

Product Warranty

– The company offers product warranty depending on the type of product. Which will be determined by the company or the dealer.

– The warranty of each product is different. Customers must check the details of the product warranty they want to order before making a purchase, which can be found on the product details page.

– The company will exchange products for customers who order from the anitechonline website. products must have technical problems or from production only. Must not be broken from dropping. Being crushed or bumped and the power cable must not cut from cutting or animal bites or damaged by misuse, modification and various casualty.

– Customers can send product claims to the company address shown on the website, which must include a receipt.

– Can contact for product warranty information at 02-920-6262 ext. 555

– The company must consider checking before delivering new products to customers.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า